Zákonný audit vykonávame v súlade so Smernicou EP a Rady 2014/56/EÚ o štatutárnom audite, národnými právnymi predpismi upravujúcimi výkon auditu ako aj Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA) pre všetky typy obchodných korporácií a neziskové organizácie, a to vždy so zreteľom na špecifiká, veľkosť a predmet činnosti klienta.

Audit individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky zahŕňa i previerku výročnej správy a prípadne správy o vzťahoch medzi závislými osobami, ak je klientom zostavovaná.