Kľúčovou zásadou audítorov V4 Audit je dodržiavanie princípov nestrannosti, nezávislosti a tzv. profesionálneho skepticizmu. Ostražité sledovanie skutočností, ktoré môžu naznačovať prípadnú nesprávnosť pri vedení účtovníctva a kritické vyhodnocovanie dôkazov sú predpokladmi profesionálnych audítorských služieb. Našim cieľom je však zároveň aj zachovanie osobného prístupu ku klientovi so zreteľom na minimalizáciu administratívnej záťaže a špecifické potreby každého klienta.

Poskytovaním audítorských služieb prostredníctvom siete našich pobočiek v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, získava klient spoľahlivého partnera pre výkon auditu v okolitých krajinách.