Dobrovoľné audity a špecifické auditné služby vykonávame v rozsahu požadovanom klientom.

Ponúkame:

  • overenie konsolidačných balíčkov pre materské spoločnosti
  • audit otváracej súvahy pri procesy podnikových premien (napr. fúzia, rozdelenie)
  • audit mimoriadnej alebo priebežnej účtovnej závierky
  • preskúmanie hospodárenia samosprávnych celkov
  • overenie existencie pohľadávok / dlhov pre kapitalizáciu
  • overenie pohľadávok podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácií
  • overenie použitia zisku školských zariadení pre poskytovateľom dotácií

Vykonávame tiež účtovné due diligence pred začatím akvizičného procesu a forenzné audity.